Bezpečnosť

Pôsobenie v priemyselnom prostredí môže byť nebezpečné. Pre nás je bezpečnosť našich zamestnancov a zamestnancov našich klientov absolútnou prioritou. Sme pevne presvedčení, že bezpečnosť je neoddeliteľnou súčasťou dobrého manažmentu a nemôže byť ohrozená ekonomickými dôvodmi. Veríme, že bezpečnosť je v spoločnosti zodpovednosťou každého. Investujeme preto do školení všetkých zamestnancov a stimulujeme kultúru zdieľania osvedčených postupov a predchádzanie úrazom a nehodám. Podobne uplatňujeme prísnu politiku nulovej tolerancie pre nedodržiavanie našich bezpečnostných noriem.

Všetky prevádzky Steelage majú špecializovaného bezpečnostného technika zodpovedného za vykonávanie a udržiavanie skupinových bezpečnostných politík. Externí audítori navyše vykonávajú pravidelné audity bezpečnosti.

Pri poskytovaní našich služieb používame zariadenia vybavené vylepšenými bezpečnostnými prvkami pre optimálny výkon v horúcom prostredí. Medzi ne patrí okrem iného infračervené kamery, približovacie senzory, protipožiarne systémy, špeciálny hydraulický olej a chladiace kvapaliny. Osobitnú pozornosť venujeme osobným ochranným prostriedkom našich zamestnancov. Použité odevy sú ohňovzdorné a najvyššej kvality.