Produkty a využití

Jako partner v železárenském a ocelářském průmyslu nabízí Steelage na míru šitá řešení pro likvidaci, zpracování a recyklaci průmyslových vedlejších produktů vytvořených během procesu výroby oceli. Snažíme se zpracovat co nejvíce tohoto zbytkového materiálu na sekundární suroviny tak, aby mohly být přiváděny zpět do recyklačního cyklu.

Výsledkem naší práce je ucelená řada vysoce kvalitních produktů, které jsou často kvalitnější než srovnatelné výrobky vyrobené přímo z primárních surovin. V závislosti na jejich fyzikálních a chemických vlastnostech jsou naše sekundární suroviny ideální pro použití ve stavebnictví, ale také zemědělství a dalších oblastech.

 
 

Kvalita

Průběžnými interními a externími kontrolami kvality zajišťujeme, aby naše výrobky vždy splňovaly očekávání našich zákazníků, pokud jde o kvalitu a technické specifikace, při dodržování všech zákonů a směrnic.

Naše know-how a zkušenosti v oblasti zabezpečování kvality a vývoje produktů jsou poskytovány různým výborům v rámci našeho aktivního zapojení, jako příklad můžeme uvést Německou profesní asociaci železné a ocelářské strusky a FEhS Building Materials Institute.

 

Externí kontroly kvality

Abychom mohli zaručit trvale vysokou úroveň kvality našich výrobků a služeb, podrobujeme se kontrole neutrálními kontrolními orgány. Toto sledování provádí Ústav pro testování materiálů pro stavební a výrobní inženýrství (MPA HANNOVER, Clausthal). FEhS Building Materials Institute poskytuje technickou podporu ve všech záležitostech týkajících se aplikace železné strusky ve stavebnictví.

Interní zajištění kvality

Důslednými interními kontrolami zajišťujeme, aby kvalita naší práce plně vyhovovala jak našim vlastním standardům vysoké kvality, tak i standardům našich zákazníků. Jednoduše plnit standardy však nestačí, a proto neustále hledáme způsoby, jak je dále rozvíjet a zlepšovat. Ve vlastní laboratoři testujeme naše výrobky na základě technických kritérií a zkoumáme procesy především z hlediska životního prostředí a udržitelnosti. Zaměření našich laboratorních testů je dvojí: zaprvé se zabýváme analýzou pevných látek a fyzikálními testy, např. rozměrovou stabilitu a zadruhé se zaměřujeme na environmentální analýzy, např. monitorovaní kvality vody a odpadních vod.

 

Výzkum a vývoj

Trhy se neustále mění a požadavky na udržitelné využívání přírodních zdrojů stále rostou. Existuje mnoho dobrých důvodů pro vývoj řešení pro zítřejší svět nad rámec současných požadavků.

Odpovědnost za životní prostředí a naše vlastní přání udržet si v budoucnu konkurenční výhodu jsou pro nás silnými motivačními faktory. Naším cílem je odstranit mezery v recyklaci a zachovat přírodní zdroje. Proto jsme odhodláni provádět výzkum a dále vyvíjet naše produkty, technologie a procesy.

Příkladem je výzkumný projekt „ThoPhos 2“:

Nový proces výroby oceli v polovině 90. let vedl k významným změnám ve vyráběné strusce. Z této strusky, která byla dříve používána jako hnojivo pro zvyšování výnosů minerálních fosfátů v zemědělství, již není možné získat Thomasův fosfát. Za účelem překonání této mezery se sesterská společnost Steelage Erich Friedrich Hüttenservice GmbH spojila se svými partnery pro spolupráci RETERRA Service GmbH a Institut für Baustoff-Forschung e.V. (Institut pro výzkum stavebních materiálů) a zahájila výzkumný projekt ThoPhos2. Cílem projektu je vyrábět Thomasův fosfát druhé generace z konvertorované strusky.

Podrobnosti o produktu naleznete zde.